VDS Special (Dallas, TX)

$16.00 USD
por mês

16GB DDR4 RAM
2 CPU Cores (i9-9900K )
100GB NVMe SSD
4TB Bandwidth
1Gbps ↓ 1Gbps ↑
1 IPv4, /64 IPv6
VM Control Panel
Dallas, Texas

VDS Special 16GB (Falkenstein, DE)

$16.00 USD
por mês

16GB DDR4 ECC RAM
2 CPU Cores (W-2145 )
220GB NVMe SSD
Unmetered Bandwidth
1Gbps ↓ 1Gbps ↑
1 IPv4, 1 IPv6
DDoS Protection
VM Control Panel
Falkenstein, Germany

VDS Special 32GB (Falkenstein, DE)

$32.00 USD
por mês

32GB DDR4 ECC RAM
4 CPU Cores (W-2145 )
440GB NVMe SSD
Unmetered Bandwidth
1Gbps ↓ 1Gbps ↑
1 IPv4, 1 IPv6
DDoS Protection
VM Control Panel
Falkenstein, Germany

VDS Special (Montreal, CA)

$9.00 USD
por mês

8GB DDR3 ECC RAM
2 Cores (E5-2650v2 )
100GB NVMe SSD
Unmetered Bandwidth
250Mbps ↓ 250Mbps ↑
1 IPv4, 1 IPv6
Complete DDoS Protection
VM Control Panel
Montreal, Quebec, CA

Special (NYC Metro)

$14.00 USD
por mês

8GB DDR4 RAM
2 Cores (Ryzen 9)
120GB NVMe SSD
Unmetered Bandwidth
10Gbps ↓ 1Gbps ↑
1 IPv4, /64 IPv6
DDoS Protection
VM Control Panel
NYC Metro

Special (Miami)

$14.00 USD
por mês

10GB DDR4 RAM
2 Cores (Ryzen 9 )
100GB NVMe SSD
Unmetered Bandwidth
10Gbps ↓ 1Gbps ↑
1 IPv4, /64 IPv6
DDoS Protection
VM Control Panel
Miami, Florida

Special (Los Angeles)

$12.00 USD
por mês

8GB DDR4 RAM
2 Cores (Ryzen 9 )
100GB NVMe SSD
Unmetered Bandwidth
10Gbps ↓ 1Gbps ↑
1 IPv4, /64 IPv6
DDoS Protection
VM Control Panel
Los Angeles, California

VDS Special (Singapore)

$24.00 USD
por mês

12GB DDR4 ECC RAM
2 Core (E-2238G )
150GB NVMe SSD
6TB Bandwidth
10Gbps ↓ 5Gbps ↑
1 IPv4, /64 IPv6
DDoS Protected
VM Control Panel